Riksdagsdebatt: Arbetsskador ökar överallt

14 december 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Saltsjöbanan

 

 

Tisdag 3 december hölls en riksdagsdebatt om arbetsmiljön. Initiativtagare var socialdemokraterna och alla partier deltog, inklusive arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). Debatten höll en ganska låg profil och var inte alls lika hätsk som den ojämlikhetsdebatt som hölls tidigare under hösten.

Skillnaderna i synen på hur det står till med och vem som är ansvarig för den rådande arbetsmiljösituationen och vad som behövs för att åtgärda problemen var dock ganska tydliga. Moderaterna beskyllde oppositionen för att vilja lägga skulden på regeringen för ett ökat antal arbetsskador samt för att det förekommer dödsolyckor och för att överlag vilja måla upp en mörk bild av situationen, medan oppositionspartierna menade att de minskade resurserna till arbetsmiljöverket sannerligen hade ett samband med just dessa ökade arbetsskador och andra arbetsmiljöproblem.

Ylva Johansson (S) inledde debatten. Hon menade att det är dags att diskutera hur vi har det på jobbet, då sjuktalen ökar och allt fler skadas. Utvecklingen måste vändas, menade Ylva Johansson. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) hävdade i sitt första anförande att alliansens mål är att alla som vill och kan ska ha möjlighet att arbeta och att en bra arbetsmiljö är ett sätt att säkra den svenska modellens hållbarhet. Hon sa att en mörk bild ofta målas upp av hur det står till med arbetsmiljön, men att politiken inte kan ställas till svars för detta utan att det i mycket handlar om arbetsgivarnas ansvar.
Ylva Johansson (S) svarade att det är svårt att inte se ett samband mellan de dramatiska nedskärningarna och en därpå följande vändning för arbetsmiljösituationen i en negativ riktning, med ökande antal sjuktal, ökade arbetsplatsolyckor/arbetsskador och psykiskt obehag speciellt bland unga. Ylva Johansson talade också om könsskillnader i arbetslivet och menade att dessa skillnader främst handlade om begreppet makt.

Mehmet Kaplan (Mp) fokuserade på skolan och dess bristfälliga arbetsmiljö och menade att det faktiskt går att förbättra arbetsmiljön där utan alltför stora kostnader, medan Ismail Kamil (Fp) menade att arbetsmiljöfrågan blivit alltmer komplex i en globaliserad värld, vilket bland annat innebär mer utsatthet för de anställda. Han slog också fast att andra länder ser Sverige som en förebild, medan oppositionen svartmålar situationen, istället för att tillsammans se vad man kan göra åt den. Göran Lindell (C) höll med Ismail Kamil om att Sverige har en bra utveckling på arbetsmiljöområdet både ur nationell och internationell synvinkel.
Mattias Karlsson (SD) tyckte att arbetsmiljöfrågor är ett oerhört viktigt ämne.
– Därför duger det inte att skära ned på resurserna till Arbetsmiljöverket, det duger inte att instifta västvärldens slappaste lagar om arbetskraftsinvandring, det duger inte att skära ned på personal till äldreomsorgen, sa han.

Ali Esbati (V) sa i sitt anförande att förhållandena kring dödsolyckor där ansvaret är diffust blir allt vanligare och det är också vanligare med psykisk ohälsa och arbetsskador. Sverige ligger idag långt under den minimigräns som ILO (FN:s arbetsorganisation ) menar ska gälla för antalet arbetsmiljöinspektioner, berättade han.
– Regeringens adelsmärke är att göra Sverige till världsledande på att sluta vara världsledande på område efter område, menade Ali Esbati. Andreas Carlsson (Kd) belyste vikten av det faktum att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut alltmer när man ständigt ska vara ”uppkopplad” och tyckte att det är något som ska diskuteras mer.
Elisabeth Svantesson (M) återkom till oppositionens syn på arbetsmiljöpolitiken och hävdade att det inte går att koppla ihop antalet dödsolyckor med arbetsmiljöverkets minskade resurser.
– Det är att politisera en väldigt svår fråga, menade hon. Ylva Johansson (S) replikerade och sa att andelen arbetsskador ökat tre år i rad.
– Det hoppas jag ändå att vi är överens om att det är en negativ utveckling, undrade hon. Det handlar om människovärde, sa Ylva Johansson.
– Arbetarrörelsens styrka är att vi håller ihop, att vi satsar på solidaritet mellan arbetare – oavsett bakgrund, oavsett etnicitet och oavsett nationalitet. Enade vi stå – söndrade vi falla!

Mehmet Kaplan (Mp) riktade därefter kritik mot Sverigedemokraternas inlägg om arbetskraftinvandring och Moderaternas antydan om att oppositionen skyller förekommande dödsfall på regeringen.
– Jag har inte hört något sådant uttalande, det är märkligt att man lyfter fram att oppositionen skulle vilja skylla regeringen för detta, sa Mehmet Kaplan.
Mattias Karlsson (Sd) konstaterade att personalen i vården har minskat medan antalet äldre (vårdtagare) ökat.
– Det är en ekvation som inte går ihop, sa han. Han berättade också att Sverigedemokraterna vill satsa 5,9 miljarder på heltidstjänster i offentlig sektor.

Elisabeth Svantesson (M) trodde att vi kommer att behöva arbeta längre för att möta den demografiska utmaningen (befolkningen minskar och blir allt äldre), och som svar på Mehmet Kaplans uttalande tyckte hon att han borde lyssna på tidigare interpellationsdebatter angående tonen i debatten om sambandet mellan antalet dödsolyckor och arbetsmiljöverkets minskade resurser.
Ytterligare frågor som kom upp var behovet av att unga informeras om arbetsmiljöfrågor, att arbetsmiljökunskap införs för eleverna på universitet och högskolor liksom behovet av att stärka samverkan mellan arbetsmarknadens parter på lokal, nationell och EU nivå. Även att den psykosociala miljön måste förbättras och lyftas fram och att en särskild betoning på arbetsgivaransvaret och arbetsledningen bör införas, togs upp i debatten. Vänsterpartiet berättade att man presenterat förslag för att stärka arbetsmiljöarbetet och sa att det finns en samsyn inom oppositionen att genomföra en stor del av dessa krav efter valet 2014.

Elisabeth Svantesson (M) avslutade debatten med en lång harang av vackra ord om målet att alla ska ha en bra arbetsmiljö och att arbetsmarknaden ska präglas av goda villkor, trygga arbetsmiljöer och ett stärkt skydd för grundläggande rättigheter. Det ska gälla alla, sa hon.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.