Kvinnorna i Salamyeh

13 oktober 2013

Förstasidan, Kultur, Nyheter

Från den ena demonstrationen till den andra började de lära känna varandra. Det gemensamma bandet mellan dem var deras känsla av ansvar gentemot sitt land där en tyrannisk regim tillbringat all sin tid vid makten för att tjäna sina egna intressen. Det var det som motiverade dem att bilda en arbetsgrupp för att ge allt det stöd de kunde uppbåda till den revolutionära rörelse som syftade att störta regimen.
Kvinnornas samordningsgrupp i Salamyeh i Syrien berättar här själva.

 

De deltog i de fredliga demonstrationerna varje vecka tillsammans med männen i hemstaden Salamyeh. När regimen i augusti 2011 beslöt att kväva stadens fria röst i en våldsam kampanj med mass-arresteringar som drabbade de flesta fredliga aktivisterna i Salamyeh, organiserade de kvinnodemonstrationer för att kräva att regimen skulle störtas och deras fängslade söner friges. De organiserade sittdemonstrationer och protestmöten på nästan alla stadens gator; de mest berömda var sittdemonstrationerna på stadens stora torg strax före Mors dag i mars 2012. Chefen för distriktets säkerhetstjänst ogillade deras krav på frisläppande av de gripna och han svarade med att tillsammans med shabbiha (civilklädda väpnade grupper som stöder regeringen) misshandla och gripa alla som försökte försvara de protesterande.
När repressionen och övervakningen hade skärpts och risken att gripas ökat, måste kvinnorna i Salamyehs samordningsgrupp hitta andra sätt att göra sin röst hörd inför omvärlden och alla nationens söner genom att organisera solidariska sittdemonstrationer varje vecka i sina hem tillsammans med alla den syriska revolutionens barn och skriva uttalanden som förklarade deras inställning till händelserna i Syrien i allmänhet och läget i Salamyeh i synnerhet. Uttalandena lästes upp på sittdemonstrationerna, publicerades på Internet på deras egen hemsida och trycktes och delades ut till stadens invånare.

De var de första som gick ut i solidaritet med de kvinnliga fångarna som strejkade i Adra-fängelset, och uttalade sig till stöd. De uttalade sig också efter terroristattacken från shabbila i Salamyeh mot kommitténs kontor, nära säkerhetschefens hus, vilket kostade dussintals oskyldiga civilas liv. Deras senaste uttalande vänder sig mot det urskillningslösa bombardemanget av Salamyeh som kostade oskyldiga personers liv, både män, kvinnor och barn.
De fördömde massakrerna som regimen begick i alla syriska städer, med plakat för dessa städer som inriktade sig på ”det syriska blodets enhet” och varnade för sekteristiska försök från regimens sida att splittra syrierna, något som säkerligen inte lurar syrierna. Bland de viktigaste parollerna som de ropade under demonstrationerna fanns: ”Flickorna i Salamyeh vill ha frihet, fördömer sekterism och strävar mot en civil stat”, därför att de har prövat på att leva i en fri stad där samhället är en vacker mosaik av de flesta grupper i det syriska folket. Bara i Salamyeh finns ismaeliter, sunni, alawiter, kristna och adygeer. Även om grupperna är olika stora bildar de tillsammans det vackra medborgarskap som förenar dem i kärlek till det stora fosterlandet Syrien och deras lilla stad Salamyeh.

Genom sitt ansvarstagande gentemot alla medborgare utan undantag deltog kvinnorna i stadens samordningsgrupp tillsammans med aktivister bland de fria upproriska ungdomarna i hjälpverksamhet, när staden fylldes med drabbade flyktingar från andra syriska städer, undan den brottsliga och förrädiska regimen. De erbjöd vad de hade, för att välkomna dem och uppfylla deras behov.
Amel, en av de aktiva kvinnorna i gruppen, sa:
– Vi deltog i martyrernas begravningståg, trots att kvinnor vanligen inte går in på gravplatserna i vår stad, vi ville bryta med äldre sedvänjor, också denna. Var och en av oss betraktade martyrerna som en son, bror eller far, varje martyr är stadens son inte bara familjens. Hon tillade:
– Det som utmärker den här gruppen av upproriska kvinnor är den laganda de arbetar med för att nå sitt mål, samma mål som revolutionen över hela Syrien har, att störta den diktatur som bygger på klickar och klaner, och att upprätta en civil demokratisk stat för hela det syriska folket med alla dess inslag.
Yasmine, en annan av kvinnorna, sa:
– Det som utmärker vår rörelse är dess fredliga karaktär. Men eftersom regimen begick massakrer mot civila i många delar av Syrien tvingades folk att ta till vapen för att försvara sig. När den fria syriska armén bildades måste vi ta ställning till den frågan. och det gjorde vi, eftersom vi stöder en fri armé organiserad med en gemensam ledning, enig med revolutionens politiska ledning vars mål är att upprätta en demokratisk, pluralistisk civil stat för att tjäna hela det syriska folket. Och som tar på sig uppgiften att skydda civila och arbeta för frigörelse och för att störta regimen enligt en genomtänkt och ansvarig strategi.
Och Ahlam säger:
– Vi säger absolut nej till alla utomstående företeelser som döljer utländska agendor som inte har med syriska folkets strävanden att göra, som förekommer under olika namn och i form av extremism som bara tjänar regimen och ger den argument för att slå mot revolutionen och terrorisera befolkningen.
Hon fortsätter:
– Som kvinnogrupp tror vi att upprättandet av en fri och modern stat inte kan uppnås utan medborgarskapet. Det är vårt ansvar idag att förbereda en ny fas i de syriska kvinnornas liv. Kvinnor som ska åtnjuta helt och fullt medborgarskap i ett nytt samhälle. Vår revolution är inte bara en revolution mot en korrupt regim och föråldrade lagar som inte ger kvinnorna rättvisa, det är också en revolution mot alla seder som har stoppat kvinnorna och hindrat dem från att helt och fullt och effektivt delta i att bygga upp stat och samhälle.
Länge leve revolutionen! Frihet åt alla fångar!

Kvinnornas samordningsgrupp i Salamyeh
Översättning:
Gunvor Karlström
(Publicerad på Syria Freedom Forever 5 september.)

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.