Ekosocialism och internationalism

Inspirerande möten med gamla och unga medlemmar och sympatisörer på Socialistiska partiets sommarläger. Miljörörelsen har visat vägen för att ett samhälle är ekologiskt uthålligt och hållbart. Många socialister kom från världens krishärdar och kampfronter.

Enastående bra innehåll programmässigt!, liksom den inramning lägret gavs, med jättebra lokaler, inkvartering, dryck och förplägnad, mitt ute på halländska landsbygden.
Ekosocialism och ekomarxism gavs det utrymme det förtjänar. Ett programinslag som måste återkomma på kommande sommarläger, och i allt SP företar sig! En förutsättning för att kunna nå större förankring, lyssnarskaror, utgöra utgångspunkt för kampen för en annan samhällsordning liksom ett nödvändigt och effektivt svar på kapitalismens miljö-, klimat- och resurskris. En kris som kapitalet och marknaden är fullständigt oförmögen att lösa, utan enbart förvärrar och fördjupar så länge kapitalismen består.
Diskussionerna gav vid handen att ekosocialismen stakar ut vägen till en annan samhällsordning, såväl vägen dit som hur en framtida samhällsordning skall kunna se ut till såväl form som innehåll: ett samhälle byggt på flerpartisystem, arbetardemokrati och rådssystem, och till sitt innehåll på flödande förnybara energikällor och slutna materialkretslopp, ekologiskt uthålligt och hållbart på lång sikt.

Det är de arbetande som sitter inne med lösningen på dagens miljö-, klimat- och resurskris, via sin ställning i produktionen. Miljörörelsen har angett vad som krävs för att ett samhälle skall vara ekologiskt uthålligt och hållbart. Men det är en (eko-)socialistisk omställning och omstöpning av dagens egendomsförhållanden som utgör själva lösningen på krisen. Och det är arbetarrörelsen, de arbetande och med dem allierade som sitter inne med lösningen på denna kris.
Rikard Warlenius, och även bland annat Lasse Henriksson och Andreas Malm gav viktiga bidrag i denna diskussion.
Och internationalismen blev tydligt manifesterad och materialiserad genom den direkta närvaron av socialister från kampfronter från ett flertal av världens krishärdar och hörn: Palestina, Syrien, Ryssland, Norge, liksom rapportering och föredrag om kampen i Latinamerika och Brasilien.

Särskilt spännande och inspirerande var närvaron av och den stora betydelse ryska socialister i Vänsterfronten i Ryssland haft i de massmobiliseringar som ägt rum mot Putins alltmer autokratiska styre, runt om i Ryssland. Något som totalt nonchalerats av liberala och borgerliga media, liksom överlag i svenska medialandskapet.
Pånyttfödelsen av en demokratisk socialistisk revolutionär rörelse i Ryssland är en stor inspirationskälla och händelse. Cirkeln håller på att slutas på tröskeln till hundraårsdagen av 1917 års ryska revolution.

För mig, som gammal tidigare medlem sedan 1970, såväl i RM, RMF, KAF och SP, var sommarlägret mycket inspirerande i mötet med såväl gamla som unga medlemmar och sympatisörer, liksom genom de teman, inledningar och diskussioner lägret förmådde förmedla och levandegöra.
Jag kan inte tänka mig något mer innehållsrikt och framåtsyftande liksom i den globala ansatsen, någonstans på svensk mark. Här fanns de mest avancerade idéerna om världsläget och framtiden. Här grodde fröna till en framtida samhällsomvandling och omstöpning.

Håkan Jörnborn och Hanna Tjäder, ansvariga organisatörer och allt-i-allo på lägret, inte minst då det gällde näringsflödet till lägerdeltagarna, förtjänar en särskild eloge för sina enastående och uppoffrande insatser! Liksom deras båda flickor som var ansvariga för lägercaféet.
Och Shora Esmailian som var programansvarig för sommarlägret får förstås inte glömmas.

Mikael Enström
Göteborg

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.