Nej till arbete för svältlön!

28 juni 2013

Ledare

År 2009 briserade det en skandal i den skånska kuststaden Landskrona när det framkom att socialbidragstagare, under täckmantel av ”praktik”, utnyttjats till att utföra privata tjänster åt kommunala tjänstemän. Det kunde exempelvis handla om att fälla träd på en chefs tomt, bära möbler vid privata flyttar, måla om i en villa, etc. En intern utredning framvisade att denna form av utnyttjande varit utbrett sedan minst tio år tillbaka. Det veritabla övertrampet föranledde dock ingen påföljd, med motiveringen att ”inga chefer har klargjort att det här sättet att utnyttja bidragstagares arbete var otillåtet”.
Utifrån skandalen beslutade dock Socialstyrelsen att granska Landskronas hela socialbidragssystem. Slutsatsen blev att det obligatoriska krav på motprestation som staden ställde på bidragstagare över 25 år inte var förenligt med Socialtjänstlagen. Nämnas bör också att det var fler kommuner än Landskrona som brutit mot Socialtjänstlagen.

I Alliansens Sveriges promoveras dock lagbrytare av detta slag till föredömen för 20 september 2012 skrev integrationsminister Erik Ullenhag tillsammans med Torkild Strandlund, pappan till den så kallade Landskronamodellen, en debattartikel i Sydsvenskan där man förordade att denna modell skulle bli nationell lag. Den 23 maj i år röstade också riksdagen igenom en proposition med det innehållet, endast Vänsterpartiet vände sig mot denna nyordning. Hädanefter är det nu nästintill fritt fram i Sverige att tvinga människor att arbeta för en ersättning som knappt överstiger existensminimum.
Att Alliansen genomför denna åtgärd är inget att förvånas över, men att socialdemokraterna lydigt traskar patrull bakom en politik vars yttersta syfte är att pressa tillbaka arbetarklassen i stort är desto mer skrämmande, inte minst mot bakgrund av att LO i ett remissutlåtande skarpt avvisat förslaget.

Mot denna upprivning av den sociala trygghetsväven förordar vi socialister en diametral annan politik, en politik för full sysselsättning:

– Återställ och bygg ut den offentliga sektorn!
– Klimatomställ Sverige!
– Dela på jobben – sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!
– Skärpt beskattning av medel- och höginkomsttagare!
– Samhälleligt övertagande och kontroll över de stora kreditflödena!

Under mellankrigstiden tvingades många svenskar att ta så kallade nödhjälpsarbeten till en lön som låg långt under gällande kollektivavtal. Det kunde handla om vägbyggen, skogsarbete, utdikning av våtmarker, etc. Är det den typen av Sverige före välfärdsstatens genombrott, ett fattigsamhälle där den arme ofta nödgades att stå med mössan i hand, som sju av de åtta riksdagspartierna vill föra oss tillbaka till?

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.