Tandlös bibliotekslag av regeringen Reinfeldt

25 maj 2013

Ledare

I april 2013 presenterade den borgerliga regeringen förslag till en ny bibliotekslag som lägger särskild vikt vid barn, funktionshindrade och nationella minoriteter. Lagen, som planeras att träda i kraft i januari 2014, framhåller också bibliotekens centrala roll i att bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och att tillhandahålla ett allsidigt medieurval anpassat till användarnas behov.
Kritik har emellertid riktats mot regeringens förslag, exempelvis från generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening Niclas Lidberg, som efterlyser en samlad strategi i syfte att motverka den försämrade läsförmågan bland barn och åtgärder för att förhindra att fler bibliotek läggs ned. Enligt Niclas Lidberg är det särskilt viktigt att den negativa trenden av minskad läsförståelse hos barn och ungdomar bryts eftersom Sveriges välstånd och ekonomiska tillväxt annars på sikt hotas.

Biblioteksverksamheten har under de senaste 20 åren, i likhet med hela den offentliga sektorn, fått vidkännas stora ekonomiska nedskärningar, vilket medfört att antalet lån och besök minskat, att en tredjedel av alla folkbibliotek lagts ned och att 50 procent av alla elever idag saknar tillgång till ett av professionell personal bemannat skolbibliotek. Klyftan mellan lässvaga och läsvana barn ökar hela tiden, och barn som växt upp i hem där läsning inte varit ett naturligt inslag drabbas hårdast då skolan saknar tillgång till ett eget professionellt bemannat bibliotek.
Ett slående exempel på att det saknas en samlad strategi och ambition från regeringens sida att vända den nedåtgående trenden för biblioteken och läsförmågan i Sverige är när kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inte anser det vara något problem att det inte står klart formulerat i förslaget att biblioteken ska bemannas av högskoleutbildade bibliotekarier, trots att det finns ett dokumenterat samband mellan personaltäthet och besöks/utlåningsfrekvens. Där är vi helt överens med Niclas Lidberg i den kritik han riktar mot regeringens lagförslag.

Däremot ser inte vi socialister – till skillnad från Niclas Lidberg – tillgången till bibliotek bemannade av utbildad personal som ett avgörande medel för att höja den ekonomiska tillväxten utan som en fråga om demokratins själva trossbotten.
Folkbiblioteken utgör den enda samhällsinstitution som kostnadsfritt tillhandahåller och tillgängliggör ett brett utbud av information och kultur för hela befolkningen – varigenom även sämre bemedlade grupper kan ges möjlighet att få ökat självförtroende till att våga resa krav på och aktivt arbeta för att förändra sina liv mot ett samhälle styrt av de långsiktiga behoven och inte det kortsiktiga vinstintresset.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.