Vem är jävig och vem är ojävig i Gotlands Miljönämnd?

14 februari 2013

Förstasidan, Inrikes, Kommentar

▶Den som är för kalkbrottet får rösta, enligt ordföranden i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ▶Den som är emot kalkbrottet är jävig enlig
ordföranden ▶Två ledamöter – C och V – visades ut vid omröstningen

Foto: Gunnar Britse

Befolkningen på Gotland är förstås kluven till det planerade enorma hålet i vattenreserven Bästeträsks tillrinningsområden i Ojnareskogen. Det är ju ont om jobb på ön. Å andra sidan är det ont om vatten också. Vatten är en bristvara som behövs i jordbruket – som ger fler jobb. Och det finns saltvattensfickor som hotar att tränga fram i borrhål och brott. Det vet gotlänningarna som ser med lätt höjda ögonbryn på tvärsäkerheten hos Nordkalks inhyrda geolog.
Men tvivlar man är man jävig, och då får man inte vara med och fatta beslut i Gotlands Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Inför polisinvasionen på ön kunde man den 27 augusti förra året höra nämndens vice ordförande Lisa Kalström (S) i P1 konstatera att socialdemokraterna nu satt ner foten. Det tilltänkta kalkbrottet ger inga vattenproblem. Enligt Kalström är det socialdemokratiska partiets uppfattning att jobben nu måste gå före naturen.
Hur kan man då leva upp till ekokommunens vision om tillgång på rent dricksvatten och bevarande av olika natur- och kulturmiljöer?

I augusti förra året överklagade nämnden med 5 röster mot 4 Mark- och Miljööverdomstolens beslut att ge Nordkalk bryttillstånd.
På nämndmötet den 5 februari i år gällde det synpunkter på ansökan om bygglov för bland annat krossverk vid Ojnare. Nu gick vice ordförande Kalström till offensiv och påtalade jäv hos ledamöter som antogs vara kritiska. En centerpartist och en vänsterpartist fick lämna mötet.
Nämnden konstaterar därefter att eftersom verkställigheten är hävd av HD får inga förberedande arbeten påbörjas. Bygglov bör avvakta eventuellt miljötillstånd och ansökan remitteras till Länsstyrelsen som är den myndighet som utövar miljötillsyn.

Föga kontroversiellt, men för en utomstående förefaller själva proceduren märklig. Man är jävig om man är emot kalkbrottet men inte om man är för. När Lisa Kalström ska förklara sig i Radio Gotland säger hon att om du blir så engagerad att det blir ett egenintresse så är du jävig och om man känner sig jävig ska man avstå från att delta i beslutsfattandet.
LO distriktets ordförande Linus Gränsmark anser att det nya enorma kalkbrottet utgör den slutliga lösningen på norra Gotlands vattenproblem. Mikael Nilsson, LO-ombudsman och företrädare för Metall, säger att Nordkalk måste få tillstånd till täkten: ”Ett Gotland utan Nordkalk finns inte.” Nilsson har fallit för företagets maktberusade krav på att få bryta precis var man vill – annars lämnar man ön. Kan nog vara så att man missbedömer öbornas lust att bli behandlade som undersåtar.

Det är olyckligt att socialdemokratin och facket faller till föga för kalkindustrins diktat istället för att planera för alla gröna jobb som blir nödvändiga när kalkindustrin automatiserar och rationaliserar för att till slut överge ett förött landskap.
Senaste LO-kongressen i maj 2012 antog ett uttalande om att prioritera miljö- och klimatfrågorna. Det nödvändiga omställningsarbetet kan bara ta fart om etablerade folkrörelser och nya rörelser på gräsrotsnivå hittar sätt att samarbeta och sätta tryck på beslutsfattarna.
I skrivande stund meddelas att efter att ha kritiserats avsäger sig Kalström nu sitt uppdrag som ledamot i Miljö- och hälso­skyddsnämnden.

Lars Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.