Vänsterpartiet vill inte ge bidrag till KRIS

23 december 2012

Debatt

Vänsterpartiet straffar KRIS08, Kriminellas revansch i samhället, för att föreningen försöker uppfylla sin målsättning, skriver Lars Lundström i detta inlägg. ADHD-diagnosticerade personer som tar metylfenidat i form av Concerta kan inte gå med i KRIS, på grund av föreningens inställning till narkotikaklassade läkemedel.

Man hajar till när man i ett pressmeddelande från Vänsterpartiet i Stockholm (14 dec) läser att partiet vill ta ifrån KRIS08 (Kriminellas revansch i samhället) 600 000 i välförtjänta bidrag. Detta för att samhället ”inte ska ge pengar till en organisation som diskriminerar personer med funktionsnedsättningar”.
Inger Stark (V), ledamot i Socialnämnden: ”Ett bidrag till KRIS08 är inte förenligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, eftersom personer med ADHD som äter sin livsavgörande medicin inte är välkomna i föreningen.”

Detta kanske låter som en rimlig ståndpunkt. Förutsatt att man inte känner till att
• denna ”livsavgörande medicin” (metylfenidat i form av Concerta) är narkotikaklassad och inte godkänd för vuxna. Enda undantaget är om preparatet använts före 18 år utan alltför omfattande biverkningar och det gjorts allvarliga försök att sluta.
• preparatet enligt europeiska läkemedelsmyndigheter har negativ risk/nyttabalans och inte bättre effekt än sockerpiller mot ADHD.
• preparatet direkt kan orsaka aggression, depression, ångest, maniska tillstånd och hjärtrelaterade problem. I senaste Läkartidningen varnas för livshotande hjärtsvikt.
• den euforiska effekten ger avsevärd risk för spridning och missbruk. Även svenska Socialstyrelsen har nyligen i en rapport påpekat detta faktum.

Det handlar som synes inte om någon ”livsavgörande medicin”. KRIS08 vill helt enkelt inte öppna föreningen för personer som är beroende av amfetaminliknande psykostimulantia. Man försöker enbart att agera ansvarsfullt och i enlighet med sin målsättning. Till skillnad från Läkemedelsverket som inte ens uppmärksammat att förskrivningen till vuxna i Sverige under det senaste året ökat med 25 procent. I total motsättning till Europeiska läkemedelsmyndigheters krav.

Inte heller har Läkemedelsverket ingripit mot den ökande förskrivningen till fängelseinterner, som, utan vetenskaplig motivering, i stor utsträckning anses vara kriminella på grund av ADHD. Medicineringsförespråkarna ser ADHD som en ärftlig hjärndefekt.
På fängelserna diagnosticeras nu med metoder som för tankarna till medeltida frenologi. Skallmätning har ersatts med fotografering av huvudrörelser. Närmare hälften av internerna anses vara i behov av psykostimulantia med allvarliga biverkningar och avsevärd missbruksrisk. Vänsterpartiet måste radikalt ha omvärderat sin kriminalpolitik när man ser kriminalitet som en till stora delar ärftlig egenskap.

Mot denna bakgrund inses att det snarare är ”livsavgörande” för KRIS08 att ta upp kampen mot narkotikaklassade medel. Snart kommer det nya godkända amfetaminpreparat mot ADHD från USA. Revansch i samhället måste bland annat innebära stöd och möjlighet att bygga upp en drogfri tillvaro. För detta straffas man av Vänsterpartiet.

Innehållet i denna artikel har innan beslut fattats meddelats ansvariga inom Vänsterpartiet (Inger Stark och Jackie Norlander). Tyvärr förefaller dessa ha bundit upp sig för en ståndpunkt byggd på desinformation helt i enlighet med läkemedelsindustrins reklamkampanjer. Av ren okunnighet fungerar Vänsterpartiet nu som vägröjare för industrins exploatering av utsatta grupper i samhället.
Stockholms stad gick i tisdags på V:s linje och återremitterade förslaget om bidrag.

Lars Lundström


Påståenden att patienterna själva vill ha medicin kan antas sakna stöd i verkliga förhållanden. En grundlig norsk undersökning visar att ADHD-medicinerade barn i inget fall själva begär medicinsk behandling (Olsvold, 2012). Enligt undersökningen kämpar 75 procent av barnen med ofta skrämmande och plågsamma biverkningar som tics, påverkan på rörelsemönstret, personlighetsförändringar, humörsvängningar, insomningssvårigheter, viktnedgång och dålig matlust. Illamående och magont är snarare regel än undantag.
Barnens berättelse sammanfaller inte med officiella beskrivningar som talar om få eller inga biverkningar. Ingen upplever heller att diagnosen fått deras liv att ”falla på plats”. Om de själva fått bestämma hade de inte tagit pillren.

LL

 


Ändrad definition av ADHD

Sex ledande företrädare för psykiatrin på Gotland, som har överlägset flest ADHD-medicinerade i Sverige, har nu i ett anmärkningsvärt uttalande förändrat definitionen av ADHD. Från ärftlig hjärndefekt som kännetecknas av dopaminbrist och måste medicineras, till ett tillstånd som orsakas av arbetslivets krav och skolans bristande resurser och som till stor del egentligen inte borde behöva medicineras. Vilket kritiker i åratal har hävdat. ADHD är en ren beteendediagnos som betyder att man är rastlös och okoncentrerad. Någon biologisk orsak finns helt enkelt inte belagd.
Så här skriver man: ”Vi håller med NN om att behovsanpassad undervisning skulle kunna hjälpa en stor del av dessa barn som idag behandlas med läkemedel men då skolan inte har tillräckligt med personal för att kunna göra dessa anpassningar blir problemet medicinskt.”

Utan omsvep deklarerar man även att man bryter mot Läkemedelsverkets rekommendationer som innebär att läkemedelsbehandling av ADHD endast kan påbörjas då andra behandlingsprogram och stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Avsteget motiveras så här: ”Emellertid önskar flertalet av våra patienterna med ADHD läkemedelsbehandling…” Man uppger att ”De patienter som får diagnosen ADHD erbjuds vanligtvis ett antal behandlingsalternativ varav läkemedelsbehandling är ett”.

Individens oförmåga att leva upp till arbetsmarknadens och utbildningssystemets krav behandlas alltså med narkotikaklassade medel, utan hänsyn till konstaterade allvarliga biverkningar. Dessa av psykiatrin på Gotland medgivna missförhållanden har anmälts till Socialstyrelsen med begäran om utredning.

LL

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.