Världens hav snart tömda på liv?

20 juni 2012

Förstasidan, Miljö

”Världens hav är snart tömda på liv – något som EU:s fiskepolitik bidrar till. Värst är det inom EU, där sju av tio fiskebestånd är överfiskade. Den pågående reformen av fiskepolitiken är minst sagt efterlängtad och vi arbetar nu tillsammans med hundratals andra miljöorganisationer för att få till viktiga förändringar.”

Det här skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida angående EU:s pågående reformering av sin fiskepolitik. Internationalen tittade närmare på situationen och intervjuade Ellen Bruno, sakkunnig i marina ekosystem och fiske, hos organisationen.

Varje år dumpar yrkesfiskare runt om i Europa enorma mängder fisk tillbaka i havet – ofta överlever den oönskade fångsten inte den hårda behandlingen. Båtarna i Nordsjön slänger tillexempel nästan hälften av vad de fångar för att kunna hålla sig inom fångstkvoterna för den art de helst vill fånga.
Denna hantering tillsammans med en överdimensionerad fiskeflotta, till stor del uppbyggd på ekonomiska bidrag, har lett till en kritisk situation för havsmiljön och tillgången på fisk. Att läget är kritiskt är något som forskarna är tämligen överens om. Ett förslag på åtgärder är att handel med fiskekvoter liknande handeln med utsläppsrätter inom industrin ska införas, men detta förkastas av miljövänner som menar att det skulle vara som att privatisera fisken och att det bara skulle användas för att öka lönsamheten inom näringen.
Att vetenskapliga organ och forskare ska styra mer över hur höga fiskekvoterna får vara är ett annat förslag som finns med i EU:s nya fiskereform, men även denna åtgärd är riskabel enligt vissa miljövetare. För att komma till rätta med situationen har ett stort antal organisationer, engagerade inom miljö, konsumtion och fiske, nu gått samman i en paraplyorganisation som kallas Ocean2012. Tillsammans arbetar de för att påverka EU:s fiskepolitik och den pågående reformen.
Naturskyddsföreningen är en av de organisationer som samarbetar med Ocean2012 och de arbetar också med att påverka nationella företrädare i departement och riksdag, samt genom kontakt med svenska EU-parlamentariker. Här berättar Ellen Bruno från organisationen om vad som händer inom fiskenäringen och den europeiska politiken på området.

Forskare hävdar att det råder en överkapacitet inom fiskerisektorn och att det finns hot om utfiskning, medan de sysselsatta inom sektorn menar att det inte är så, vad är sant?
– Det är helt klart så att merparten av Europas fiskebestånd idag är överfiskade och att en del av problemet är en alltför stor fiskeflotta. Det finns dock bestånd och områden med god förvaltning och balans mellan fångstmöjligheter och fiskekapacitet.

Vad anser Naturskyddsföreningen om den pågående reformen av EU:s fiskepolitik?

– Reformen är hittills en besvikelse. Många av de nödvändiga förändringarna för att få till en långsiktigt hållbar fiskepolitik har inte ens föreslagits. Det finns därför stor risk att Europas hav kommer att fortsätta tömmas på liv.

Bör man fortsätta att subventionera fiskeindustrin genom att ge bidrag till fiskarna?
– Nej, Naturskyddsföreningen anser att de stora bidragen till yrkesfisket är en av de största anledningarna till dagens katastrofala situation. Konsumenter betalar idag för fisken två gånger, en gång när den fiskas och en gång i affären. Utan bidrag skulle bränsleslukande och destruktiva fiskemetoder såsom till exempel bottentrålning inte vara lönsamt.

Vad anser Naturskyddsföreningen om så kallad handel med fiskerätter?

– Handeln med fiskerätter är inte ett system för att minska överfisket utan för att öka lönsamheten i fisket. Naturskyddsföreningen ser en risk med att staten förlorar möjligheten att styra fisket i en hållbar riktning och till exempel ge företräde till fiskare som fiskar med selektiva fiskeredskap. Systemet måste därför utformas noggrant.

Bör fiskekvoterna bestämmas mer av vetenskapliga organ, vilket är fallet i till exempel USA och Australien, i stället för av politiker?
– Forskare svarar som förvaltare frågar. Därför är det viktigt att politiker sätter långsiktiga hållbara mål som förvaltare och forskare kan förhålla sig till. Självklart ska kvoter inte tillåtas sättas utifrån kortsiktiga politiska vinster.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.