Miljökonferens i Göteborg: Fira! Stå emot! Ställ om!

28 maj 2012

Göteborg, Intervju, Nyheter

Helgen den 18-20 maj samlades ett hundratal deltagare till konferensen ”Fira, Stå emot, Ställ om” i Göteborg. Konferensen arrangerades huvudsakligen av miljöorganisationen Jordens Vänner och tillägnades de två bortgångna miljökämparna och kamraterna Björn Eriksson och Annaa Mattsson och deras inflytande i den svenska miljörörelsen.
Konferensen var också en mobilisering inför FN:s konferens i Rio de Janeiro om hållbar utveckling den 20-22 juni 2012.
Internationalen fick en intervju med Tord Björk från Jordens Vänner.
Vad var syftet med konferensen?
– ”Ställ om konferensen” i Göteborg inför Rio+20 – Stockholm +40 till minnet av Björn Eriksson och Annaa Mattsson hade som syfte att samla krafter för att ekologisk medvetenhet ska få global politisk genomslagskraft. Detta genom att samla alla folkrörelser som motsätter sig att naturen görs till handelsvara och arbetar för en rättvis omställning av samhället.
Vilka frågor togs upp?
– Den första dagen ägnades åt att fira 40 år av kamp och vilka lärdomar vi kan dra av dessa. I ett stort antal workshops togs frågorna om globala rättviserörelsen, skogsbruket, jordbruket, EU motståndet, storföretagens alltmer dominerande inflytande i FN, samt klimatförhandlingarna upp.
– Den andra dagen debatterades bland annat den gröna ekonomin och skapandet av nya gröna jobb, en debatt som blev livlig. På söndagen diskuterades på konferensens längsta programpunkt hur en systemförändring kan ske, med bönder, industriarbetare, miljövänner, omställningsrörelse och urfolk. En het debatt uppstod i sista stund kring klimaträttviserörelsens framtid.
Vad kom ni fram till och vad sker härnäst?
– Konferensen kan ses som en vändpunkt i kampen mot den nyliberala privatiseringspolitiken i Sverige. Internationellt var Ställ om-konferensen ett led i nätverket Global Rättvisa nu:s kampanj inför Rio+20. Nätverket är ett samarbete mellan mer än 30 folkrörelser och folkhögskolor som startat ett unikt samarbete för Europa.
– Det gemensamma uttalandet från konferensen slutar med ”En folkrörelse för rättvis omställning behöver växa fram som arbetar för konstruktiva lösningar i miljökriserna och samtidigt bekämpar privatisering av gemensam välfärd och miljö”. En uppmaning som Björn Eriksson och Annaa Mattsson lagt en grund för och med värme skulle instämt i.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.