Vi fördömer militära provokationer och ekonomiska sanktioner

08 mars 2012

Förstasidan, Nyheter

8 mars-uttalande från iranska kvinnorättsaktivister:
I år firar vi 8 mars vid en tid när iranska kvinnor från alla klasser och samhällsskikt fortfarande står inför diskriminering och ojämlikhet. Trots kvinnornas kapacitet när det gäller vetenskap, samhälle, ekonomi och politik är de uteslutna från allt väsentligt beslutsfattande, på grund av utbredd könsdiskriminering, och på alla områden förnekas kvinnor lika friheter och rättigheter, och deras respekt och värdighet undergrävs.

Det år som ligger framför oss är dessutom oroväckande för oss alla. Iran befinner sig i en farlig situation, där både den Islamiska republiken och några utländska regimer driver en politik som skapar spänningar och hotar det iranska folkets fred och välbefinnande.
Att det nuvarande läget fortsätter betyder att krigets slagskugga växer över vårt land, att samhällsandan militariseras, och att befolkningen – särskilt kvinnorna – utsätts för ökad diskriminering, våld, fattigdom och elände.

Aktivister inom kvinnorättsrörelsen har fört en fortlöpande kritik mot krisframkallande handlingar och understrukit att vägen till att minska spänningarna och bana väg för varaktig fred i regionen handlar om att respektera medborgarnas lika rätt, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning, om att upphöra med repressionen, om att öppna för kvinnors deltagande i samhälle och politik, om att inbegripa kvinnor i arbetet med att motverka det ständigt ökande våldet, och om att ta med olika grupper, yrkesorganisationer, etniska grupper, nationaliteter och religiösa minoriteter i de viktigaste politiska och nationella besluten.

Men trots kraven i samhället finns det tyvärr inga utsikter att kvinnor ska kunna delta på lika villkor i samhälleliga och politiska frågor, eller att spänningarna ska minska. I stället krymper regeringen kvinnornas delaktighet ännu mer genom att utöka diskriminerande regler, som att begränsa kvinnors möjlighet att söka till universitetsutbildningar, neka kvinnor jämlika anställningar, genomföra ännu strängare kontroller av kvinnors kläder och kroppar, inskränka personliga, sociala och kulturella friheter, gripa och bestraffa kvinnliga aktivister (för civila, politiska, etniska och kvinnorättigheter), komma med hotelser och inofficiella kallelser till aktivister och deras familjer, och förhindra kvinnors gemensamma aktioner.

Inför internationella kvinnodagen detta år kämpar nära två miljoner kvinnor i egenskap av familjeförsörjare med fattigdom och arbetslöshet, nära 700 000 flickor under 18 år tvingades in i äktenskap, 7 000 kvinnliga fångar lever med ett minimum av sociala och civila rättigheter och drygt 40 kvinnliga aktivister är i fängelse bara för att ha uttryckt sin åsikt, krävt rättigheter eller protesterat mot diskriminering.

Vi stöder frihet och jämlikhet mellan könen i Iran och är därför solidariska med andra kvinnor i Mellanöstern och stöder varmt deras kamp för lika rättigheter.

Vi tror att kvinnors solidaritet, allianser och samarbete i lokala och internationella sammanhang kan mildra spänningar, upprätthålla freden och bygga mer mänskliga kontakter över världen.

Som en väg ut ur den pågående kris som hotar vårt land, uppmanar vi den iranska regeringen att respektera internationella lagar, vi uppmanar de utländska regeringarna att välja fredliga metoder, och vi fördömer militära provokationer och ekonomiska sanktioner som en lösning på krisen i kärnkraftsfrågan. Vi önskar vänskapliga och respektfulla relationer med nationer världen runt.

Vi uppmanar till frisläppande av alla samvetsfångar, däribland kvinnorna, och vi kräver att alla andra kvinnliga fångars lika rättigheter respekteras.
Vi kräver att all könsdiskriminering i lagarna avskaffas och kommer att fortsätta vår kamp till vi bygger ett samhälle baserat på lika rättigheter för alla människor, på frihet och jämlikhet mellan könen.

Undertecknat av hundratals aktivister inom iranska kvinnorättsrörelsen
Översättning från engelska: Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.