Vindkraften möter motstånd

24 oktober 2011

Förstasidan, Nyheter

I omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle är satsningen på förnyelsebar energi av största vikt. I Sverige är det framförallt vindkraften som är på frammarsch. Men trots att vindkraften är relativt gynnsam för miljön (den största fördelen är de praktiskt taget obefintliga koldioxidutsläppen) så finns det på sina håll ett starkt motstånd.

Orsakerna till motståndet mot vindkraften är flera och ser olika ut. Protesterna har handlat om allt från lokalt motstånd från ortsbefolkning som inte vill störas av ett vindkraftverk inpå knuten, till protester från högre instans – i flera fall från försvarsmakten, vilka anser att vindkraftverk kan vara en säkerhetsrisk vad gäller flygsäkerheten.
Ett exempel på konflikt mellan försvarsmaktens intressen och vindkraftens gäller Östergötland. Här ställde försvaret krav på avveckling av vindkraftverk till följd av olycksrisken, något som skulle kosta länet över en miljard kronor. Inga nya vindkraftverk skulle heller få byggas inom en radie av fyra mil kring en flygflottilj. Det här kravet ställdes för ett år sedan, men enligt uppgifter från Sveriges Radio, så ser det nu ut som om Försvaret tvingas backa.

För ungefär ett år sedan handlade konflikten om rennäring kontra vindkraft. De renskötare som stod i fokus menade att det var en ödesfråga för rennäringen när vindkraftsbolaget Statkraft SCA Vind planerade att bygga fyra vindkraftsparker i samebyn Jiingevaeries vinterbetesland.
Den senaste konflikten handlar om de så kallade Vätternbranterna i Jönköping. Regeringen har nyligen ställt sig bakom Jönköpings kommuns ansökan om att området Östra Vätternbranterna ska utses till biosfärområde, det vill säga få ett särskilt skydd som viktigt kulturlandskap. Detta står i konflikt med att området också är intressant ur vindkraftsynpunkt. Ödeshögs kommun säger nu nej till att skydda Vätternbranterna och Länsstyrelsen tycker inte att det är någon idé att lämna in en ansökan till Unesco som inte är lokalt förankrad.

År 2010 nämner Naturskyddsföreningen exempel på områden som de menar bör undantas från vindkraftsutbyggnad: nationalparker, naturreservat, biotopskyddade områden och Natura 2000-områden. Även relativt opåverkad skog, flyttstråk och häckningsområden för rödlistade arter bör undantas, menar Naturskyddsföreningen. Strövområden och friluftslivsområden hör också dit.
Naturskyddsföreningen medger att vindkraften kan medföra en del negativa konsekvenser för miljön, men att de flesta problemen kan förebyggas. En förutsättning är välplanerad lokalisering av kraftverken och att hänsyn tas till olika naturvärden i ett tidigt skede, menar organisationen. De säger också att det fortfarande finns brister i kunskapen om hur olika naturvärden påverkas av vindkraft och att det är viktigt med forskning och praktiska erfarenheter.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.