Historisk gemensam deklaration

13 september 2011

Nyheter, Utrikes

En historisk deklaration: palestinier och israeler stöder de israeliska sociala protesterna och den antikoloniala kampen. Här följer texten i uttalandet:

”Ett tjugotal politiska partier och sociala rörelser från båda sidor om den Gröna linjen har utfärdat en historisk deklaration, till stöd för de sociala protester som just nu skakar Israel, och den nödvändiga kopplingen till kampen mot Israels ockupation och kolonialpolitik.
Tillsammans för att få ett slut på ockupation och rasism och till stöd för det palestinska folkets kamp för att uppnå sina nationella rättigheter, och mot nationellt och socialt förtryck.
Också med tanke på den uppmuntrande utvecklingen i Mellanöstern, vågen av sociala protester och befolkningarnas vaknande kamp för frihet och rätten att leva i värdighet lever fortfarande det palestinska folket under israelisk ockupation, trots sin uthålliga kamp för frihet. Det internationella samfundet visar för sin del upp sin hjälplöshet och lämnar ingen hjälp för att stödja den palestinska kampen för frigörelse och rättvisa.
Proteströrelserna och de förändringens vindar som blåser i arabvärlden har väckt upphetsning över hela världen bland dem som söker frihet och uppmuntrat många att ta upp denna metod för folklig kamp. Proteströrelserna har djupt påverkat många grupper i israel, både bland judar och palestinier, och betytt mycket för uppkomsten av den folkliga proteströrelsen inom Israel för social rättvisa.

Med utgångspunkt i vår strävan efter en rättvis fred i regionen, en fred som är grundläggande för folken i regionen och kan gynna kampen för rättvisa och framsteg för alla, vill vi – palestinska och israeliska sociala och politiska krafter, representanter för kvinnoorganisationer och ungdomar från båda sidor om den Gröna linjen – understryka behovet av en enad kamp, med syftet att frigöra befolkningarna i regionen från kolonialism och hegemoni, särskilt sionismens, att få slut på ockupationen och Israels militära aggression, samt stöda det palestinska folket i deras rättmätiga kamp för rätt till självbestämmande, enligt beslut av det internationella samfundet.

Vi ser fram mot att alla regionens folk befrias från diktatur och tyranni och alla former av nationellt, socialt och ekonomiskt förtryck. Vi som undertecknat detta dokument vill därför understryka följande:
1. Vi stöder det palestinska septemberinitiativet i FN, som har ansvaret för att lägga grunden för fred internationellt, för att kräva fullt medlemskap för Palestina i FN och erkännandet av en palestinsk stat inom gränserna från 4 juli 1967 med östra Jerusalem som huvudstad, och för att stärka ansträngningarna att göra slut på ockupationen av det palestinska folkets mark, med bevarande av det palestinska folkets rätt att motsätta sig ockupationen och rätten för flyktingar att återvända enligt FN-resolution 194. I detta sammanhang vill vi påpeka att Palestinian Liberation Organisation (PLO) är den enda och legitima representanten för det palestinska folket, med legitimitet både från det palestinska folket i hemlandet och i exil samt från det erkännande PLO fått av Arabförbundet och FN.
FN-initiativet är en legitim åtgärd. FN måste uppfylla sitt ansvar att få till stånd fred och rättvisa på internationell nivå. Detta är ett steg som stärker det palestinska folkets rättigheter och inte på något sätt innebär något hot mot Israel, trots den israeliska regeringens stora ansträngningar att framställa detta steg för det israeliska folket som en krigsförklaring eller som något som skadar legitimiteten hos Israels existens.
2. Vi förstår att ett av de främsta skälen till den plågsamma sociala och ekonomiska situationen för Israels medborgare, förutom den kapitalistiska ekonomiska politiken, är den pågående ockupationen och den stora säkerhetsbudgeten, som Israels regering försöker rättfärdiga genom att det krävs för att försvara bosättningarna å ena sidan och statens gränser å den andra. Därför tror vi att et slut på ockupationen och inrättande av en rättvis fred är väsentliga för en tillvaro i fred och välstånd.

Vi välkomnar att den palestinska befolkningen i Israel deltar och ingår i de sociala protesterna. Detta är ett viktigt tillfälle att visa fram för olika grupper i Israel palestiniernas hårda villkor och de orättvisor de utsätts för, så att dessa grupper kan ta ansvar i kampen mot marginaliseringspolitiken och den pågående diskrimineringen gentemot palestinierna i Israel, för att få slut på jordkonfiskeringen och full jämställdhet, och för att stoppa ockupationen av den palestinska mark som ockuperades 1967.

Vi varnar för de välkända försöken från ockupationsregeringen att kringgå kriser, också interna kriser, och trycket från protestvågorna genom att injaga skräck och peka på yttre hot. Antingen genom att framställa den palestinska framställan till FN som en ”fara” eller genom militära aktioner, som vi har sett de senaste dagarna med tanke på upptrappningen i anfallen mot det palestinska folket i Gaza.
3. Vi erkänner det palestinska folkets rätt, som lever under ockupation, att använda alla legitima motståndsmedel enligt internationella normer för att avlägsna ockupanter från sitt land och för att uppnå självbestämmande. Vi vill i detta sammanhang påpeka vikten av en gemensam folklig kamp för palestinier och israeler. En sådan gemensam kamp är en av de ledande principerna för kampen mot ockupationen, bosättningarna, rasismen, kolonialismen, mot en politik av utanförskap, försvagning, utblottning och rasistisk indelning inom Israel.”
September 2011

Undertecknade: politiska partier, sociala organisationer och unga kvinnor och män, palestinska och israeliska aktivister (i alfabetisk ordning).
Association of Palestinian Democratic Youth (Palestina), Association of Progressive Students (Palestina), Democratic Front for the Liberation of Palestine (Palestina), Democratic Front for Peace and Equality (Israel), Democratic Teachers’ Union (Palestina), Democratic Union of Professionals in Palestine (Palestina), Democratic Women’s Movement in Israel (Israel), Israeli Communist Party (Israel), National Campaign for Return of the Bodies of Arab and Palestinian, Martyrs Captured by the Israeli Government (Palestina), Palestinian People’s Party (Palestina), Popular Campaign for the Boycott of Israeli Products (Palestina), Progressive Workers’ Union (Palestina), Tarabut-Hithabrut – Arab-Jewish Movement for Social and Political Change (Israel), The Alternative Information Center (Palestina/Israel), Union of Palestinian Farmers’ Unions (Palestina), Union of One World for Justice (Palestina), Union of Palestinian Working Women (Palestina), Workers’ Unity Bloc (Palestina)
(International Viewpoint, september)

Översättning från engelska Gunvor Karlström
(”Gröna linjen” definieras som gränslinje mellan Israels internationellt erkända territorium och Västbanken, Gaza och Golanhöjderna)

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.