FAO: Mat- och vattenbrist väntar

27 juni 2011

Ekonomi, Miljö, Nyheter

Organisationen FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) varnar i en ny rapport för att klimatförändringen kommer att ha en betydande påverkan på livsmedelsproduktionen de kommande årtiondena. Orsaken är en minskande vattentillgång för jordbruket.

Minskad flodavrinning och infiltration av grundvattenreservoarer kring Medelhavet och i halvtorra områden i Nord och Sydamerka, Australien och södra Afrika kommer att leda till vattenbrist i dessa områden. I Asien kommer även stora landarealer som är beroende av snösmältning och glaciärer för sin vattenförsörjning att påverkas. Samtidigt riskerar tätbefolkade floddeltan att drabbas av minskade vattenflöden, ökad salthalt och stigande havsnivåer.
Dessa är några av konsekvenserna som beskrivs i FAO:s senaste rapport om klimatförändringen, vatten och tryggad livsmedelsförsörjning. Andra konsekvenser som beskrivs i rapporten är bland annat att vi kommer att få ett snabbare vattenkretslopp i världen beroende på att stigande temperaturer ökar avdunstningen från land och hav. I tropiska områden och på högre breddgrader kommer nederbörden att öka medan den kommer att minska i redan halvtorra och mellantorra områden samt i de inre delarna av stora kontinenter.

Fattiga drabbas hårdast
Författarna till rapporten menar att det behövs planering inför en ökad frekvens av torka och översvämningar i framtiden, men att dessa tecken redan syns i områden som i dagsläget lider av vattenbrist. Rapporten visar också att mer av det tillgängliga grundvattnet förväntas tas i anspråk av jordbrukarna för att dämpa en möjlig produktionsminskning.
Ungefär 40 procent av världens bevattning kommer ifrån glaciärtäcken. När dessa minskar i storlek påverkas så småningom mängden marknära vatten vilket används i jordbruket i viktiga produktionsområden. I nordliga tempererade områden kommer odlingssäsongen att förlängas medan den på så gott som alla andra platser kommer att kortas som en följd av stigande temperaturer.
”Både försörjningsmöjligheterna på landsbygden och livsmedelsförsörjningen för stadsbor är i farozonen. Men de fattiga på landsbygden, som är de mest utsatta, kommer troligtvis att drabbas hårdast.” Detta hävdar Alexander Mueller, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser.

Åtgärder
Nationella beslutsfattare, regionala och lokala vattenmyndigheter och enskilda jordbrukare måste alla vidta åtgärder för att möta dessa utmaningar, menar författarna till rapporten. Effektiva system för vattenanvändningsberäkningar måste införas, vilket innebär noggrannare mätningar för att uppskatta försörjning, transport och flöden av vatten. På det här sättet underlättas beslut om hur vattenresurser bör skötas och användas under olika förhållanden.
”Beräkningar av vattenanvändning i de flesta låginkomstländerna är mycket begränsad och fördelningen av resurser är icke-existerande, ovetenskaplig eller dåligt utvecklad. Att hjälpa låginkomstländer att få till stånd ett bra arbetssätt för att beräkna sin vattenanvändning och att utveckla stabila men samtidigt flexibla system för fördelningen av vattenresurser är av högsta prioritet,” hävdar författarna.
Åtgärder som jordbrukarna själva kan vidta är bland annat att förändra sina odlingsmönster och metoder för att möjliggöra tidigare eller senare sådd, minska vattenanvändningen samt optimera sin bevattning. För att bättre kunna utnyttja den tillgängliga markfuktigheten skulle man till exempel kunna plantera grödor med djupgående rötter. Något annat som verkar lovande är att övergå till ett blandat trädjordbrukssytem. Dessa system kan fungera som kolsänkor genom att binda kol. Andra fördelar är att träden ger skugga, vilket sänker temperaturen och minskar avdunstningen. De ger även skydd mot vind samt bevarar den vattenhållande förmågan.

Ekonomisk fråga
Men FAO:s rapport betonar också att det finns problem med att införa dessa åtgärder eftersom de kräver ekonomiska insatser, vilket oftast saknas speciellt hos småjordbrukarna i låginkomstländer: ”Storleken på lantbruket och tillgång till kapital sätter gränserna för omställningens utsträckning och förändringen på gårdsnivå.” Rapporten varnar för att skördarna på många lantbruk i låginkomstländerna redan idag ligger långt under den egentliga potentialen utifrån jordbruks- och klimatmöjligheter.
Även kunskap när det gäller hur klimatförändringen påverkar vattentillgänglighet och vattenkvalitet saknas på många håll på regional nivå, enligt rapporten. ”Bättre precision och fokus krävs för att förstå karaktären, omfattningen och området för klimatförändringens påverkan på jordbrukets vattentillgång i låginkomständerna. Att kartlägga sårbarheten är centralt på både nationell och regional nivå,” menar författarna till FAO:s rapport.

Liza Ahnland
liza@internationalen.e

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.