Avverkas av skogsbolagen i strid med reglerna

06 juni 2011

Inrikes, Intervju

Under andra hälften av maj pågick miljöorganisationen Skydda Skogens fältundersökningar av skogsbruket i Uppsala och Stockholms län.
Redan efter fem dagar kunde Skydda Skogen konstatera att det finns allvarliga brister hos skogsbolagen när det gäller att leva upp till skogsvårdslagen och de frivilliga certifieringsreglerna.

Daniel Rutschman, sekreterare och inventerare i organisationen, berättar här om avverkningshotet mot skogar med höga naturvärden, så kallad gammelskog.
”I Österåkers kommun i Stockholms län, har det FSC-certifierade (miljöcertifierade) bolaget Skogssällskapet avverkat två registrerade nyckelbiotoper på privat mark. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden som enligt Skogsstyrelsen bör sparas. Enligt FSC-certifieringens regelverk är det strängt förbjudet att avverka i nyckelbiotoper. Skogssällskapet uppger i sin virkespolicy att nyckelbiotoper alltid är undantagna avverkning även då avverkningar sker åt andra markägare. Det har också visat sig att Sveaskog köpt en del av virket från den avverkade nyckelbiotopen, vilket är ett allvarligt övertramp av det statliga bolaget.” Så skriver Skydda Skogen i ett pressmeddelande.
Daniel Rutschman från Skydda Skogen berättar här om verksamheten.
Vilka är Skydda Skogen och hur arbetar ni?
– Vi är en fristående, ideell förening som bildades för två år sedan, efter att ha funnits som ett lösare nätverk under tio år. Vi består av skogsaktivister, forskare, biologer, konstnärer, journalister och alla möjliga människor, som alla är överens om att något måste göras för att rädda den svenska skogen. Vi arbetar på många plan med målet att stoppa utarmningen av skogen, och för att få folk att förstå att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Vi anordnar festivaler, kartlägger skyddsvärda skogar, dokumenterar skogsbruket, gör egna kampanjer, skriver till politiker och svarar på remisser. Vi försöker också intressera media att skriva om vad som verkligen händer i skogen.

Vad är det som händer med skogsbruket i Sverige?
– Industriskogsbruket håller på att utplåna den sista spillran av naturskog som finns kvar i södra Sverige. I en naturligt föryngrad skog finns en variation av trädslag som inte finns i planterad skog. Man har under lång tid kalavverkat naturligt föryngrade skogar och ersatt med planterade monokulturer av gran och tall, som saknar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. I Uppsala och Stockholms län är denna omvandling snart fullbordad, vilket lett till en regional artutrotning som bara fortsätter. Forskare säger att 20 procent av skogen måste skyddas för att bevara alla arter.
– Under FN-toppmötet i Nagoya förra året åtog sig Sverige att till och med år 2020 skydda 17 procent av skogen. Cirka 10 procent gammelskog finns kvar idag och i Uppsala är bara drygt 3 procent av skogen långsiktigt skyddad, och det finns väldigt lite skog kvar som är äldre än 100 år. Avverkningar av dessa äldre skogar måste omedelbart upphöra och skogar som är hårt brukade måste restaureras upp.
– Skogsstyrelsens undersökningar har visat en stor ökning av andelen avverkningar som inte följer Skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn. De stora aktörerna här i Uppsala är Holmen och Bergvik, den senare en del av Stora Enso. Vi har besökt väldigt många av deras färska avverkningar, och det är riktigt bedrövligt att se hur de kört sönder markerna.
Vilka är Skogssällskapet?
– Skogssällskapet är ett miljöcertifierat skogsbolag, som utför avverkningar åt privata markägare. De har nyligen avverkat två nyckelbiotoper utanför Undal i Österåkers kommun. Vi besökte området efter avverkningen där de kalavverkat en äldre barrblandskog, och kan konstatera att de förstört livsmiljöer för hotade arter. Sveaskog köpte en del av virket från nyckelbiotopen, som blev biobränsle till Fortums värmeverk i Märsta.
Varför gör inte Skogsstyrelsen (tidigare Skogsvårdsstyrelsen) något?
– Det är en jättebra fråga. Mitt intryck är att Skogsstyrelsen mer eller mindre styrs av skogsindustrin. De agerar inte som en kontrollerande myndighet bör göra, utan bedriver i praktiken någon slags konsultverksamhet. Det är riktigt uselt att de tillåter att nyckelbiotoper avverkas.
Kommer ni att kontakta styrande politiker i frågan?
– Vi försöker så ofta som möjligt att uppmana politiker i riksdagen och i EU-parlamentet att se till att stoppa utarmningen i skogen. Man blir förbannad över regeringens hållningslösa agerande i skogsfrågan. Gång på gång ger de vika för skogsindustrins intressen.

Liza Ahnland

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.