Ny studie: Förbifart Stockholm miljöhot

30 maj 2011

Intervju, Nyheter

”Dagens transportplanering ligger i konflikt med transportpolitiska mål och leder till ökad miljöpåverkan. Därmed bidrar de inte till en långsiktigt hållbar transportförsörjning.”

Detta konstaterar KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman i en studie som presenterades på en internationell konferens i Linköping 10 maj.
De två forskarna har kommit fram till att planeringen för det omtalade motorvägsbygget Förbifart Stockholm samt den nationella infrastrukturplanen för 2010-2012 i flera fall leder till ökad miljöpåverkan. Målet med studien var att undersöka om transportplanerna gör det lättare eller svårare att nå miljömålen och därmed det transportpolitiska målet om en långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Det visade sig att transportplanerna (inte helt oväntat) snarast försämrar möjligheterna för en bättre miljö.

Ökade utsläpp
Bland annat pekar flera studier på att Förbifart Stockholm skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Dessutom får vägverket kritik för sina beräkningar både vad gäller infrastrukturplanen och Förbifart Stockholm, beroende på att man inte tar upp beräkningen av utsläpp från själva byggandet av vägar och järnvägar på ett korrekt sätt. Även för att man gör optimistiska antaganden om användningen av förnybara bränslen och elfordon och bortser från produktionen av bränslen leder till en underskattning av utsläppen, säger Jonas Åkerman enligt pressmeddelandet.
Ett annat intressant resultat som tydliggörs i studien är att de långsiktiga klimat- och miljömålen inte har en tydlig plats i planeringsprocesserna.
”Att de långsiktiga klimatmålen inte finns med i planeringsprocessen innebär att man i praktiken planerar för ett samhälle som inte når klimatmålen. Och då är ju risken stor att man inte gör det”, säger Göran Finnveden. Som åtgärder föreslår forskarna flera förändringar i planeringsprocesserna. Detta för att på ett bättre sätt integrera miljö- och klimatfrågorna. Åtgärder som föreslås handlar bland annat om att de långsiktiga miljö- och klimatmålen måste finnas med i planeringsprocesserna.
Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.