”Stoppa slamspridningen på svenska åkrar”

25 april 2011

Nyheter

”Inom 40 år måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen i världen för att klara behovet av mat till den växande befolkningen. Åkermarken är jämte rent vatten den viktigaste resursen för människors överlevnad.” Det skriver organisationen Ren Åker Ren Mat som nu går ut i ett upprop mot slamspridning riktad till svenska åkermarksägare.

Internationalen har tidigare skrivit om den skadliga slamspridningen på svenska åkrar. I många år har det ansetts bra att gödsla åkermark med slam från reningsverk. Detta är sant så länge det gäller rent slam.
Men nu kommer nya rapporter som visar att stora mängder metallavfall också tillsätts i slammet. Det handlar om metallskrot från industrier, verkstäder, avfallsupplag med mera. Detta metallskrot medför höjda gränsvärden för tungmetaller och andra miljögifter som skadar människor och miljö. Enligt uppgifter från organisationen Ren Åker Ren Mat har reningsverken hittat på ett eget certifieringssystem REVAQ – som vill ge sken av att slammet är rent, kan ingå i ett kretslopp, samt är ofarligt. Sanningen är dock att de gränsvärden som tillämpas via REVAQ har satts så höga för att industrisektorn i Sverige och Norge ska kunna bli av med besvärligt metallavfall, skriver organistionen.

20 000 skrotbilar
Ett av dessa besvärliga avfall är en så kallad fällningskemikalie som sprids ut i de svenska reningsverkens bassänger trots att det är frågan om en riskabel restprodukt. Vid det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg blandas cirka 6 000 ton sådant avfall i slammet per år. På så sätt blir man kvitt cirka 1 000 ton metallavfall. Totalt motsvarar mängden metallavfall som sprids på svenska åkrar cirka 20 000 skrotbilar per år.
Genom att åkrarna blir alltmer förorenade menar organisationen Ren Åker Ren Mat att det finns risk att åkermarken minskar i värde. Enligt organisationen finns det tecken på att slam sprids i större omfattning på arrenderad mark än på den egna marken. De uppmanar därför ägare av åkermark som arrenderas ut, att i arrendekontrakt kräva att slam inte får spridas på marken.
På det sättet förhindras en försämring av åkermarkens kvalitet samt tillhörande värdeminskning. Och det allra viktigaste – risken för människor och miljö minskar. Enligt uppgifter från Ren Åker Ren Mat får markägaren själv ansvara för de negativa konsekvenser som slamspridningen innebär idag och i framtiden. Kommunerna avsäger sig allt produktansvar för det slam de levererar, enligt organisationen.

Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.