”Stoppa slamspridning på åkermark”

26 juli 2010

Inrikes, Nyheter

Ett gigantiskt problem på samma nivå som klimatfrågan, enligt Ren Åker Ren Mat.
”Idag är det välkänt att spridningen av slam leder till en okontrollerad ökning i åkermarken av i stort sett alla metaller och grundämnen inklusive kadmium.”
Detta skriver organisationen Ren Åker Ren Mat i ett pressmeddelande. Organisationen som stödjer sig på en nyutkommen rapport ser upplagringen av metaller i åkerjord som ett allvarligt hälsoproblem och kräver nu att slamspridning på svenska odlingsmarker stoppas.

”De svenska reningsverken samlar ihop så gott som allt flytande avfall i samhället. Vid verken häller man dessutom i stora mängder avfallsmetaller från metallurgiska industrier. Den totala mängd avfallsmetaller som på detta sätt avsiktligt skickas till odlingsmarken kan beräknas till motsvarande 20 000 skrotbilar per år, med sitt järn, aluminium, koppar, zink, kadmium, silver med mera”, skriver Ren Åker Ren Mat.
Cirka 10 000 svenska kvinnor har idag skadade njurar på grund av kadmium. Allt slam i Sverige är kraftigt förorenat av kadmium och slamspridning är den gödselform som ökar på den svenska åkermarkens kadmiuminnehåll allra mest, skriver organisationen vidare. Enligt den rapport som organisationen stödjer sig på så har det enligt EU:s Livsmedelssäkerhetsmyndighet (EFSA) visat sig att en stor del av Europas befolkning har oacceptabla exponeringsnivåer av kadmium (vilket alltså sprids via åkermarken). Genom att vi äter vegetabiliska livsmedel så finns det en risk för toxiska (gift-) effekter på njurar och skelett, enligt rapporten.
Internationalen intervjuar här miljökämpen Gunnar Lindgren, representant för organisationen Ren Åker Ren Mat, som välkomnar uppmaningen om ett förbud mot slamspridning.

Varför behövs ett förbud mot slam på svenska åkermarker?
– Slammet skadar både åkermarken och hotar allvarligt människans hälsa redan idag, exempelvis genom den stora tillförseln av kadmium. Vi känner inte till alla ämnen som finns i slammet – kanske 100 000 ämnen är i omlopp i samhället? De ämnen vi känner till är skäl nog för att stoppa slammet.
Vad tror du att Ren Åker Ren Mats uppmaning kommer att leda till, har det hänt något ännu?
– Förhoppningsvis kommer andra livsmedelsproducenter att följa efter, t ex ägg, kött, mejeri m fl.

Hur ser det ut i övriga Europa, finns det något förbud än?
– I flera länder sprider man inte längre slam utan bränner slammet. Ur askan kan man sedan plocka fram den värdefulla fosforen i ren form. Det finns idag fungerande tekniskt/ekonomiska metoder för detta.

Hur allvarligt är det här problemet?
– Detta är ett gigantiskt problem på samma nivå som klimatfrågan. Koldioxid i atmosfären ökar oavbrutet och hotar klimatet, medan metallerna i åkern också ökar oavbrutet – men vi kan inte ta bort vare sig koldioxid eller metaller i efterhand. Med nuvarande upplagring av koldioxid kommer halten i atmosfären att fördubblas efter 200 år. Men enligt undersökningar från Lantbruksuniversitetet kan metallhalter i åkermarken fördubblas genom slamspridning efter endast fyra år! Detta är helt oacceptabelt.

Vad händer härnäst?
– Vi hoppas att slamspridningen upphör snarast och att slammet tas om hand på ett ansvarsfullt sätt som det kemiska avfall det är. Talet om ”kretslopp” och ”fosforåterföring” är kraftigt överdrivet – närmast missvisande. I vanligt vått slam är fosforhalten endast en procent! I resten hittar man rester av asfalt, bildäck, däckdubbar, underredsmassa, plastkemikalier, miljögifter, avfallsmetaller etc etc.
(För mer information se: www.renakerrenmat.com)

Ju bättre rening – desto giftigare slam
– Åkersorkar och flugsnappare med förhöjda kadmiumhalter i sina små njurar, daggmaskar förorenade av samma ämnen som finns i navelsträngsblod och får som drabbas av benskörhet, är alla symptom som sätts i samband med hormonstörande ämnen som spridits med slam, enligt en rapport från Landstinget i Uppsala län.
Även föroreningar från till exempel avsköljd frukt och grönsaker finns i det slam som produceras i reningsverken. Ju bättre vi sköljer, desto mer hamnar i avloppet. ”På så sätt kan de bekämpningsmedel som en gång besprutat växter nå oss även en andra gång via slammet”, skriver Ren Åker Ren Mat. – Ju bättre rening desto giftigare slam!

Ännu giftigare ämnen?
– Lundaforskaren och doktoranden Estelle Larsson försöker ta reda på hur mycket av svenskarnas läkemedelsrester, vilka mellanlandar i reningsverken, som sedan går vidare ut i naturen.
– Vi har kommit så långt att vi vet att det finns läkemedelsrester i låga halter i reningsverkens slam. Men vi vill veta hur mycket det rör sig om och hur dessa ämnen bryts ner, säger Estelle Larsson i en artikel i Alternativjournalen.
– Det kan vara så att de nya ämnen som bildas genom kemiska processer är giftigare och mer långlivade än de ursprungliga. Detta vet vi jättelite om idag, säger hon.
Estelle Larsson tror att läkemedelsrening blir nästa steg i den successiva utbyggnaden av reningsverken. ”
– Det första steget var mekanisk rening, sedan biologisk och därefter kemisk.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.