”Kärnkraftsutredningen är en skandal”

18 januari 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Göran Bryntse, Folkkampanjen mot Kärnkraft, satt med i regeringens utredning om kärnkraftens framtid.
– Regeringens utredning om kärnkraften är en miljöskandal.
Det säger Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapens ordförande Göran Bryntse, som själv suttit med som expertförordnad i utredningen.
I en intervju med Internationalen berättar han om regeringens planer på en utbyggnad av kärnkraften.

Så här beskriver utredningen regeringens planer för kärnkraftens framtid:
”Regeringen beslutade den 11:e december 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Genom tilläggsdirektiv den 8:e april 2009 vidgades uppdraget till att också ta fram förslag till ny lagstiftning som möjliggör kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet samt ta fram förslag som innebär att lagen om kärnkraftens avveckling kan avskaffas och förbudet i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) mot uppförande av nya kärnkraftsreaktorer tas bort.”
Texten är hämtad från sammanfattningen av regeringens utredning (SOU2009:88) och beskriver med andra ord dess planer på en utbyggnad av kärnkraften, trots tidigare folkomröstning och påföljande avvecklingsbeslut.
Göran Bryntse som själv haft en expertroll i utredningen, nekades tillsammans med andra experter att få skriva ett särskilt yttrande i anslutning till utredningen, och menar att hans expertförordnande endast varit motiverat som ett slags gisslanfunktion. Här svarar han på Internationalens frågor.

Vad handlar det här om och varför gör regeringen detta utspel?
Det beror uppenbarligen på att regeringen vill få ett beslut om ny kärntekniklag och avskaffa avvecklingslagen innan valet. Det är ett mycket destruktivt sätt att hantera energipolitik på eftersom en möjlig ny regering inom ett år skulle ändra på lagen. Det hade varit bättre om regeringen sökt samförstånd med oppositionen för en långsiktig lösning av de energipolitiska problemen.

Har regeringen rätt att agera så här utan en ny folkomröstning?
Nej, det är djupt odemokratiskt.

Hur ser du på din och andra experters roll i utredningen?
Jag satt med som gisslan och fick inte ens skriva ett eget yttrande, vilket strider mot praxis.

Vad skulle resultatet bli om regeringen får igenom sin vilja?
Att det blir möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige, under förutsättning att nuvarande regering sitter kvar efter valet.

Vad händer med satsningen på förnybar energi?
Den kommer av sig eftersom den av energiförsörjningsskäl inte behövs.

Vad innebär den kommunala vetorätten mot nya kärnkraftverk?
Den kommunala vetorätten mot kärnkraft innebär att de kommuner som har kärnkraftverk har rätt att säga nej till nya reaktorer. Det är mycket oroväckande att utredningen vill avskaffa vetorätten mot nya kärnkraftverk och även avskaffa Länsstyrelsens möjlighet till kontroll av säkerheten. Detta tyder på att regeringen också är beredd att avskaffa den kommunala vetorätten i andra sammanhang som utgör hinder för kraftindustrins profitintressen, till exempel det kommunala vetot mot uranbrytning.

Vad händer nu?
Hoppet står till en ny regering.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.