Systemskifte – inte klimatskifte

21 december 2009

Fokus, Kommentar, Miljö

”Vad som behövs är en bred allians av miljörörelser, sociala rörelser, fackföreningar, bönder och andra allierade som kan arbeta tillsammans i det dagliga politiska kampen på lokal såväl som nationell och internationell nivå. ”
Så sammanfattar deklarationen ”Systemförändring – Inte klimatförändring” från Klimaforum09, det alternativa klimatmötet i Köpenhamn, vad som krävs för att göra det som världens regeringar så skamligt misslyckades med. Här är en översättning av deklarationens första, sammanfattande del.

Systemskifte – inte klimatskifte

Det finns lösningar på klimatkrisen. Vad människorna och planeten behöver är en rättvis och hållbar övergång för våra samhällen till en utformning som tillförsäkrar alla folk rätt till liv och värdighet, och överlämnar en mer fruktbar planet och ett mer tillfredsställande liv åt kommande generationer.

Vi, de deltagande folken och alla organisationerna vid Klimaforum09 i Köpenhamn, uppmanar varje person, organisation, regering och institution, däribland FN, att bidra till denna övergång. Den uppgiften blir en utmaning. Dagens kris har ekonomiska, sociala, miljömässiga, geopolitiska och ideologiska aspekter som påverkar och förstärker varandra, liksom också klimatkrisen. Därför uppmanar vi till omedelbar handling vad gäller klimatet:

• Fossila bränslen måste överges helt och hållet inom de närmaste 30 åren, med specifika delmål för varje femårsperiod. Vi kräver att utsläppen av växthusgaser från industrialiserade länder ska ha minskats med 40 procent år 2020, jämfört med 1990 års nivåer.

• Erkännande av klimatskulden, betalning och kompensation för överkonsumtionen av atmosfärutrymme och skadliga effekter på klimatet, till alla påverkade grupper och folk.

• Nej till rent marknadsorienterade och teknologicentrerade falska och farliga lösningar såsom kärnkraft, energigrödor, kolsänkor, Clean Development Mechanisms, biochar (träkol i jorden), genetiskt ”klimat-förberedda” grödor, klimatmanipulerande (geo-engineering) och att minska utsläpp genom skogsavverkning och skogsförsämring (REDD), vilket fördjupar sociala och miljömässiga konflikter.

• Verkliga lösningar på klimatkrisen som bygger på säker, ren, förnybar och hållbar användning av naturresurser, liksom övergång till ”food, energy, land and water sovereignty”. Därför kräver vi att COP15 uppnår en överenskommelse som innebär att återuppbyggnad startar av den miljömässiga, sociala och ekonomiska balansen på planeten, med metoder som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara och jämlika, och slutligen komma fram till ett juridiskt bindande avtal,

Den skadliga inverkan av de klimatförändringar som beror på mänsklig påverkan leder till grova brott mot mänskliga rättigheter. Nationerna är skyldiga att samarbeta internationellt för att tillförsäkra respekt för mänskliga rättigheter överallt i världen, enligt FN:s stadgar. Varje särskild överenskommelse vad gäller klimatförändringar måste ses i det bredare sammanhanget av att uppnå en hållbar övergång för våra samhällen.

Vi, deltagande folk och organisationer vid Klimaforum09, åtar oss att fortsätta med vårt fulla och aktiva engagemang i att främja en sådan övergång, vilket kommer att kräva en grundläggande förändring i de sociala, politiska och ekonomiska strukturerna, och korrigering av ojämlikhet och orättvisa vad gäller kön, klass, ras, ålder och etniska skillnader.

Detta kräver återuppbygge av demokratisk självständighet för våra lokala gemenskaper som grundläggande sociala, politiska och ekonomiska enheter. Lokalt och demokratiskt ägande och kontroll över och tillgång till naturresurser kommer att utgöra grunden för meningsfull och hållbar utveckling av dessa gemenskaper, och samtidigt minska växthusgasutsläppen. Det finns också behov av starkare regionala och internationella kooperativa arrangemang för att sköta gemensamma och delade resurser, och ett starkare och demokratiskt FN.

Vi uppmanar alla intresserade; enskilda personer, sociala rörelser, kulturella, politiska och ekonomiska organisationer att förena sig med oss i att bygga en stark global rörelse för rörelser, som kan föra fram folkens visioner och krav på alla nivåer i samhället. Tillsammans kan vi genomföra globala övergångar till en hållbar framtid.

10 december 2009

Hela dokumentet från Klimaforum09 finns att läsa på konferensens hemsidaengelska och spanska.

, , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.